Jesteś tutaj

Zebranie sołeckie w Rozmierce ? 2 marca 2012 rok

Rozmierka - budowa kanalizacji na ul. Polnej. Paździenik 2011 roku.
Rozmierka - budowa kanalizacji na ul. Polnej. Paździenik 2011 roku.

Dnia 2 marca 2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2011 w sołectwie Rozmierka.
Zebranie otworzył sołtys Joachim Kaczmarczyk. Następnie wybrano na przewodniczącego zebrania radnego Józefa Kachla i protokolanta Gabrielę Misz. W zebraniu uczestniczyło 70 mieszkańców.
W zebraniu wzięli udział także zaproszeni goście: Małgorzata Sokołowska ? koordynator projektu budowy kanalizacji z Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji, Zbigniew Janiec ? kierownik referatu inwestycyjno-technicznego z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Piotr Koźlik ? referat odpowiedzialny za drogi powiatowe z urzędu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i Bernard Kusidło ? kierownik referatu rolnictwa z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. W trakcie zebrania mieszkańcy od urzędników mogli się dowiedzieć jakie inwestycje są planowane w gminie i powiecie wraz z terminami ich realizacji. Jednak mieszkańców najbardziej interesowały takie sprawy jak: od kiedy będzie czynna kanalizacja, czy zostaną odnowione zniszczone dróg i chodniki, problemy dotyczące odwodnienia pól i łąk, a także i sprawa rowu A61 oraz bieżącej wody pitnej z studni głębinowej. W trakcie zebrania został także pokazany herb naszej wsi przez Piotra Smykały, który jest jednocześnie jego pomysłodawcą i autorem projektu.
Sołtys Joachim Kaczmarczyk przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności:

Szanowni Państwo !
Na początku sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej chciałbym przypomnieć w jakim składzie rada ta została wybrana na zebraniu w dniu 3 lutego 2011 roku:
? Danuta Cichoń ? przewodnicząca,
? Gabriela Misz? sekretarz,
? Piotr Krancioch ? członek,
? Józef Suchan ? członek,
? Norbert Kusidło ? członek,
? Ernest Gorgosz ? członek,
? Jan Mróz ? członek.
Rada Sołecka w okresie sprawozdawczym odbyła 13 posiedzeń.
Sołectwo w 2011 roku otrzymało 12 465 zł limitu sołeckiego, który w całości został wykorzystany między innymi:
? odśnieżanie i drobne remonty dróg ? 3 800 zł,
? gospodarkę komunalną ? 400 zł,
? kultura ? 4 465 zł,
? administrację ? 1 500 zł,
? sport ? 1 500 zł,
? świetlicę ? 800 zł.
Gmina w 2011 r. na rzecz naszego sołectwa poniosła wydatki na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:
? remonty cząstkowe dróg ? 1 840 zł,
? zakup tłucznia ? 4 395 zł,
? zakup materiałów do instalacji i szamba w szatni klubowej ? 4 598 zł,
? remont nawierzchni drogowej na ul. Polnej ? 70 000 zł,
? II etap budowy szatni sportowej ? 129 064 zł. Łączny koszt budowy szatni to 291 777 zł po odliczeniu wartości robót wykonanych społecznie przez mieszkańców sołectwa.
Łączna wartość nakładów na 2011 r. poniesionych przez gminę to kwota 209 897 zł.
Rada Sołecka pozyskała również dodatkowe środki finansowe w ramach gminnego konkursu grantowego ?Kształtujemy Naszą Wieś?. Aby pozyskać środki z tego źródła Rada Sołecka wraz z Zarządem LKS-u złożyli w 2011 roku dwa projekty:
? Pierwszy pod nazwą ?Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku szatni sportowej?. Na to zadanie otrzymaliśmy 10 000 zł na zakup materiałów. Zadanie to zostało wykonane w całości a wartość robót została wyceniona na 42 000 zł.
? Na drugi projekt nazwany ?Wykonanie utwardzenia terenu wokół budynku szatni sportowej? otrzymaliśmy 5 000 zł. Za powyższą kwotę zostały zakupione materiały lecz prace wykonane zostaną dopiero wiosną ze względu na przeciągające się prace budowlane na obiekcie.
W 2011 roku udało się zakończyć montaż ogrodzenia wokół obiektu sportowego. Było to możliwe dzięki środkom pozyskanym również z konkursu grantów za które mogliśmy kupić panele ogrodzeniowe. Wykonaliśmy również instalację odprowadzającą ścieki płynne z nowej szatni oraz wkopany został tymczasowy zbiornik na ścieki. Instalacja jest tak wykonana, aby w każdej chwili można ja było podłączyć do budowanej kanalizacji.
Jak co roku część naszych mieszkańców sama remontuje sobie drogi dojazdowe do swoich posesji lub pól. Dotyczy to m.in. mieszkańców ulicy Pasternik. Rolnicy którzy remontowali przez kilka ostatnich lat przedłużenie ulicy Szkolnej w obie strony i część ulicy Polnej zostali jesienią pozbawieni możliwości normalnego korzystania z nich. Jesienią, po raz kolejny ustawiliśmy siatki przeciwśniegowe w miejscach szczególnie narażonych na zawianie śniegiem. Nasi mieszkańcy pracowali również społecznie na naszym cmentarzu parafialnym, a rolnicy jak co roku wywieźli z niego śmieci.
W 2011 roku mieszkańcy naszej wsi przepracowali społecznie 5 268 roboczogodzin na kwotę 79 020 zł a przez 359 godziny nasi rolnicy pracowali ciągnikami oraz innym sprzętem na kwotę 19 950 zł. Jak wyliczono w Urzędzie Gminy wartość czynów społecznych na jednego mieszkańca w 2011 r. wyniosła 93,60 zł.
Rada Sołecka przy współudziale organizacji działających w naszej wsi tj. koła Mniejszości Niemieckiej, LKS-u, szkoły, przedszkola oraz członków zespołu ?Silesia? przygotowała tradycyjne imprezy dla naszych mieszkańców, takie jak Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dzień Matki, spotkanie świąteczno-noworoczne. Nasze Panie tradycyjnie już organizują swoje spotkanie podczas ?Babskiego Combra?. Bardzo okazale wypadły obchody 20-lecia istnienia zespołu ?Silesia?, który z tej okazji zaprosił mieszkańców wsi na swój wspomnieniowy występ. Również ?Silesia? zorganizowała karnawałowy bal przebierańców dla dzieci i młodzieży. Już w tym roku zapoczątkowano być może nową świecką tradycję orszaku Trzech Króli. Sołectwo nasze było również organizatorem dożynek parafialnych w 2011 roku. Dopisała pogoda, dopisali mieszkańcy parafii którzy tłumnie zjawili się na obiekcie sportowym a hitem imprezy był turniej sołectw z ciekawymi i zabawnymi konkursami dla mieszkańców poszczególnych wsi. Delegacja naszego sołectwa brała udział w dożynkach gminnych które tym razem odbyły się w strzeleckim parku prezentując nasza piękną koronę żniwną. O tym wszystkim szerzej możemy dowiedzieć się z założonej strony internetowej naszej wsi.
Rada Sołecka pamiętała również o urodzinach najstarszych mieszkańców naszej wsi, o złotych godach naszych par małżeńskich a także o osobach samotnych którym zorganizowano wyjazd na tradycyjne spotkanie wigilijne organizowane przez strzelecki OPS i gminę. Podczas kończącej się zimy wspólnie z OPS-em udało się również załatwić dla osób potrzebujących darmowe drewno opałowe.
Ale rok 2011 to przede wszystkim rozpoczęcie budowy kanalizacji naszej wsi. O tym że w okresie budowy nastąpią pewne utrudnienia w naszym życiu, przede wszystkim komunikacyjne wiedzieliśmy wszyscy, ale to co się dzieje przerasta nasze przewidywania. Przykładem tego może być ulica Polna która na jakiś czas zniknęła z powierzchni. Jak się okazało, oczekiwania iż ten który ją zniszczył powinien w miarę szybko ją odbudować nie znalazły potwierdzenia w życiu. Nasza walka o odbudowę tej ulicy spowodowała, iż część mieszkańców dało się wmanewrować w walkę polityczną jaka toczy się w strzeleckiej Radzie Miejskiej. Nasyłanie dziennikarzy z różnych gazet i telewizji spowodowały pewne utrudnienia w prowadzonych rozmowach na linii: wykonawca inwestycji, inwestor oraz władze gminy. Po wielkich bojach udało się dojść do porozumienia i droga została odbudowana. Teraz możemy tylko liczyć, iż obietnice dotyczące odbudowych chodników również zostaną spełnione. Ulica Polna to najbardziej jaskrawy przykład problemów z odbudową dróg po pracach związanych z budową kanalizacji. Wiele krytyki wywołują również ulica Strzelecka czy Szkolna, a o tym jak traktuje się mieszkańców mogą świadczyć wykopy i stan ich zabezpieczenia na okres zimowy na ulicach Jemielnickiej, Dworcowej czy Strzeleckiej Bocznej, które zasypano grubym kamieniem oraz gliną z wykopów i tak zostawiono na parę zimowych miesięcy. O tym że praktycznie przestały istnieć odcinki ulicy Szkolnej ( przed wykopami bardzo dobrze utwardzone) już wspominałem. Duże oburzenie wywołuje również fakt, iż nie ma dla wykonawców robót żadnych świętości ? rozjeżdżane ciężkim sprzętem są pobocza dróg, budowane społecznie chodniki oraz pola i łąki znajdujące się w pobliżu prac. Liczymy, iż rozpoczynający się drugi etap przyniesie mieszkańcom mniej problemów i utrudnień.
Rok 2011 to również zwiększenie się aktywności społecznej naszych mieszkańców co zaowocowało powołaniem grupy Odnowy Wsi w naszym sołectwie, ale o tym opowie za chwilę jej lider kol. Józef Suchan przedstawiając również plany działania na najbliższe miesiące.
Chciałbym również w tym miejscu wspomnieć o tym co nas martwi i niepokoi. Na początku chciałbym wspomnieć o niechlubnych zachowaniach tj. o włamaniu do świetlicy wiejskiej po dożynkach i kradzieży sprzętu nagłaśniającego, o niszczeniu elewacji świetlicy, o powtarzających się przypadkach wywracania kontenerów ze szkłem czy niszczenia ogrodzeń naszych mieszkańców ale jednocześnie chciałbym zaapelować do Was o to by w takich przypadkach informować o tym policję.
Innym tematem z którym należy się zmierzyć to stan naszych dróg. Rozmierka posiada najgorsze drogi w całej gminie, a ich odwodnienie a w zasadzie jego brak staje się coraz bardziej uciążliwe dla mieszkańców. Już wiemy jak odbywa się odbudowa ich nawierzchni po pracach kanalizacyjnych i o tym że ich stan jeszcze się pogorszy a o ich odwodnieniu możemy tylko pomarzyć. Jest to temat z którym bez pomocy gminy sobie nie poradzimy.
Na koniec chciałbym serdecznie podziękować członkom Rady Sołeckiej za ich wkład w pracach na rzecz wsi, ale przede wszystkim w imieniu swoim oraz członków Rady Sołeckiej podziękować wszystkim tym którzy w jakikolwiek sposób zrobili coś dla sołectwa. Dziękuję tym którzy tyle godzin przepracowali na obiekcie sportowym pracując społecznie na budowie szatni sportowej, montującym ogrodzenia, dbając o budynek świetlicy, nawierzchnie boisk i przygotowujący je na kolejne imprezy, naszym Paniom które jak co roku wykonały piękna koronę żniwną, rolnikom oraz mieszkańcom ulicy Pasternik za dbanie o swoje drogi i klejenie coraz większych dziur, Panu Klaudiuszowi Mróz który dba o nasze drogi w czasie zimy, rodzinom Zimon i John za utrzymanie w czystości naszego przystanku autobusowego, osobom które przygotowały w 2011 tyle udanych imprez dla naszych mieszkańców i Paniom które pomagają przy ich obsłudze. Dziękuję szefom organizacji wiejskich, zespołowi ?Silesia?, oraz Paniom Dyrektorkom przedszkola i szkoły, nauczycielom, dzieciom ( i ich rodzicom ) za zaangażowanie i udział w organizowanych imprezach wiejskich.
Dziękuję wszystkim którzy nam pomagają i dbają o wygląd naszej wsi licząc na to iż w tym roku również będziemy mogli na Was liczyć.

Następnym punktem zebrania było sprawozdanie z działalności Odnowy Wsi, które omówił Lider ? Józef Suchan.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI ODNOWY WSI ZA 2011 ROK
ORAZ PLANY DZIAŁANIA NA ROK 2012 ? 2018

Hasło przyświecające działalności Grupy Odnowy Wsi to:

ROZMIERKA ESTETYCZNA WIEŚ ŁACZĄCA POKOLENIA POPRZEZ TRADYCJE I SPORT

W dniu 12.05.2011 r. mieszkańcy wsi Rozmierka w ilości 34 osób na zebraniu wiejskim Uchwałą Nr.1 / 2011 podjęli decyzje o przystąpieniu do Programu Odnowy Wsi na lata 2011 ? 2018, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Strzelce Opolskie Nr XII/60/11 z dnia 21 lipca 2011 r.

Wytypowana została grupa osób odpowiedzialnych za opracowanie Planu Programu Odnowy Wsi oraz jego realizację w następującym składzie: Józef Suchan ? Lider, Danuta Cichoń, Katarzyna Kupka, Natalia Simon, Piotr Smykała, Marek Goczoł.
Plan Programu Odnowy Wsi jest opracowywany w tej chwili jesteśmy na etapie końcowym - po zatwierdzeniu zostanie przekazany do wiadomości publicznej na naszej stronie internetowej: http://www.rozmierka.eu

Zaczęliśmy działać oficjalnie w październiku po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski w Opolu naszego sołectwa jako uczestnika Programu:
? 11 października 2011 r. byliśmy w Opolu w Urzędzie Marszałkowskim - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi na obowiązkowym wykładzie wprowadzającym "Planowanie w procesie Odnowy Wsi", który odbył się o godz. 10.30 w sali Ostrówek AB w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Józef Suchan, Katarzyna Kupka.
? 27 października 2011 r. Zebranie Sołeckie na temat Projektu Odnowy Wsi - przedstawienie proponowanego Programu Odnowy Wsi mieszkańcom oraz zebranie pomysłów, które należałoby jeszcze uwzględnić.
? 4 - 5 listopada 2011 r. w Warmątowicach odbyły się obowiązkowe warsztaty z Planowania Odnowy Wsi zorganizowane przez urząd Marszałkowski- przygotowanie dla Projektu odnowy wsi na lata 2012 ? 2018. Uczestniczyli w nich: Józef Suchan, Cichoń Danuta, Katarzyna Kupka, Natalia Simon, Piotr Smykała.
? 15 grudnia 2011 r. "Centrum Kultury i Edukacji" w Januszkowicach (gm. Zdzieszowice) rozpoczęło się szkolenie w zakresie rozliczania projektów w ramach wdrażania LSR organizowane przez LGD ?Kraina Św. Anny?. Uczestniczył Józef Suchan.
19 stycznia 2012 r. w Sali Narad UMiG Strzelce Opolskie odbyło się szkolenie aktywizujące z zakresu pozyskiwania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013. Wśród uczestników szkolenia byli także nasi przedstawiciele "Odnowy wsi": Józef Suchan, Katarzyna Kupka.

Zadania na lata następne:
W tym roku złożyliśmy wnioski:
? Luty 2012 oddanie wniosku do Fundacji Górażdże na renowację figurki św. Jana Nepomucena - 10 000,00 PLN
? Luty wniosek do TSKN Opole o dofinansowanie na stroje dla zespołu "Silesia"-8000,00 PLN
? Marzec oddanie wniosku w naszym imieniu przez Strzeleckiego Ośrodka Kultury do Fundacji Kraina Św. Anny na odnowienie pomieszczeń i przebudowę łaźni na kuchnię w naszej świetlicy oraz zakup niezbędnego wyposażenia ? 25 000,00 PLN. Zadanie to jest priorytetowym do realizacji w ramach Programu Odnowy Wsi na lata 2012 ? 2013.

Co zrobiliśmy i zamierzamy zrobić w latach następnych:
1. Organizacja spotkania wiejskiego październik 2011 r.
2. Adwentowe spotkanie pokoleń grudzień 2011 r .
3. Organizacja orszaku Trzech Króli.
4. Organizacja Babskiego Combru.
5. Organizacja spotkania męskiego (męski comber) dla panów uczestniczących w czynach społecznych.
6. Organizacja festynu majowego święto Drzewka Majowego (Maibaum).
7. Odtworzenie działalności (reaktywacji) Koła Nowoczesnej Gospodyni.
8. Odnowienie kapliczki wewnątrz (w miejscach koniecznych).
9. Renowacja figury św. Jana Nepomucena - zorganizowanie sponsoringu (zrobienie kraty w kapliczce dla zabezpieczenia figury, umieszczenie figury w kapliczce) wraz z nabożeństwem oraz poświęceniem figury planowanym na dzień 21 maja 2012 r.
10. Sprzątanie oraz upiększenie ulic (utworzenie rabatek, koszy pergoli itp.).
11. Utrzymanie w czystości placu zabaw.
12. Wydanie ? broszury, nalepek z herbem, widokówek dotyczących Rozmierki.
13. Utworzenie i utrzymywanie strony internetowej naszej wsi.
14. Zatwierdzenie herbu oraz umieszczenie ?Witaczy" przy wjeździe do wsi.
15. Organizacja wycieczek rowerowych (Zamek Malapartus, leśniczówka Jaźwin, Jurapark itp.).
16. Utworzenie stowarzyszenia Odnowy wsi Rozmierka.
17. Budowa Parku Rekreacyjnego przy ul. Polnej (górka, alejki, ławki, drzewa i krzaki, wiata, grill, boisko do siatkówki itp.). Chętnie poznamy Państwa pomysły w tej sprawie.
18. Zorganizowanie wystawy rękodzieł wykonanych przez mieszkańców.
19. Utworzenie boiska wielofunkcyjnego.
20. Organizacja turniejów sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna itp.).
21. Budowa zadaszenia na placu przy świetlicy.
22. Remont i odnawianie kapliczek i krzyży.
23. Ufundowanie tablic upamiętniających ofiary wojen i klęsk.
24. Stanowiska komputerowe w świetlicy (na razie na 3 stanowiska).
25. Odrestaurowanie krzyża na Pasterniku, a także odprawienie w tym miejscu nabożeństwa.
26. Organizacja konkursu na najpiękniejszą posesję.
27. Interwencja w sprawach budynków i placów po byłym PKP i Kółku Rolniczym (odgruzowanie lub wykorzystanie).
28. Promocja produktu jakim jest sport.
29. Wydanie książki o Rozmierce.
30. Pomoc w budowie chodników na ulicach bocznych wsi po realizacji projektu budowy kanalizacji.
31. Umożliwienie mieszkańcom integracji poprzez organizację wycieczek rowerowych, festynów oraz innych imprez.

Wszelkie pomysły, uwagi i problemy, które można jeszcze uwzględnić w naszych planach prosimy składać osobiście i na adres mailem: odnowa.wsi.rozmierka@wp.pl

Co udało nam się zrobić przez te 3 miesiące
? 27 października 2011 r. spotkanie mieszkańców na którym głównym tematem było przedstawienie przez jej mieszkańców propozycji dotyczących poprawy warunków estetyczno-wizualnych oraz kulturalnych naszej wsi.
? Październik 2011 r. współudział wraz z Sołtysem i Radą Sołecką oraz DFK w sponsoringu na zakup skradzionego sprzętu muzycznego dla "Sołectwa" oraz DFK.
? 6 grudnia 2011 r. w kościele zorganizowano św. Mikołaja z rozdaniem paczek przez św. Mikołaja dla 120 dzieci (sponsor ? ks. Andrzej Kowolik, członkowie Odnowy Wsi)
? W między czasie dokonano zbiórki funduszy na założenie strony internetowej i Kroniki Odnowy Wsi.
? 11 grudnia 2011 r. Adwentowe Spotkanie Pokoleń przy współudziale Odnowy Wsi, Rady sołeckiej oraz DFK.
? 12 ? 16 grudnia 2011 r. Rozwożenie paczek świątecznych dla byłych pracowników Cementowni Strzelce Opolskie z naszej Parafii.
? 29 grudnia 2011 r. Festyn Świąteczny (Weichnachtfest) DFK przy współudziale Odnowy Wsi Rady sołeckiej oraz DFK.
? 11 luty 2012 r. organizacja Babskiego Combru przy współudziale Odnowy Wsi i Rady sołeckiej.
? 6 stycznia 2012 r. organizacja orszaku Trzech Króli przy współudziale Ks. Proboszcza, Odnowy Wsi Rady sołeckiej Rozmierski oraz Jędryń, DFK oraz mieszkańców wsi - o godz. 13.30 z centrum wsi wyruszył orszak Trzech Króli: Mieszkańcy przeszli w nim do kościoła przy dźwiękach orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej. W kościele Trzej Królowie oddali pokłon leżącemu w żłobie Dzieciąteczku i złożyli dary. Następnie w kościele odbyły się Jasełka przygotowane przez dzieci ze szkoły podstawowej w Rozmierce. Po nabożeństwie Trzej królowie rozdawali słodycze wszystkim uczestnikom. Sponsorami byli Pani Zofia Habasz oraz Grupa odnowy wsi. Pochód zorganizowano po raz pierwszy w Rozmierce. Przybyły media: TVP Opole, Radio Opole, redaktorzy z NTO (Radosław Dimitrow) i Strzelca Opolskiego (Agnieszka Pospiszyl).
? 7 stycznia 2012 r. Orszak Trzech Króli odwiedził mieszkańców. Zbiórka funduszy na renowację figury św. Jana Nepomucena z kapliczki w Rozmierce. Trzej Królowie (Józef Suchan, Marek Goczoł i Norbert Kusidło) przeszli przez wieś śpiewając kolędy. Chodzili od domu do domu i życzyli mieszkańcom wszelkiej pomyślności na 2012 rok i Błogosławieństwa Bożego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wsparli inicjatywę członków Odnowy Wsi.

Dziękujemy szczególnie:
? Zofii Habasz sołtys wsi Jędrnie za współudział w zorganizowaniu orszak oraz za sponsoring słodyczy.
? Witezemu za zorganizowanie tak licznej orkiestry - byliśmy naprawdę mile zaskoczeni.
? Janowi Bytomskiemu prezesowi OSP Rozmierka za udział oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy przemarszu orszaku Trzech Króli.
? Monice Kajewskiej za darmowe uszycie strojów Trzech Króli.
? Danucie Cichoń za zaangażowanie w organizacji Adwentowego Spotkania Pokoleń oraz Festynu Świątecznego dla DFK, a także wspaniałą organizację orszaku.
? Alicji Suchan za wspaniałomyślną pomoc w organizacji orszaku, za zakup materiału na szaty dla trzech króli, za zrobienie pięknej gwiazdy, która nam towarzyszyła, za wypiek ciast oraz zrobienie sałatek na Adwentowe Spotkanie Pokoleń oraz Festynu Świątecznego dla DFK.
? Członkom wszystkich organizacji współdziałających, a więc naszemu Sołtysowi, Radzie Sołeckiej, Grupie ?Odnowy Wsi" członkom DFK oraz wszystkim tym, którzy pomogli w ich organizowaniu.

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim zaangażowanym mieszkańcom za dotychczasową współpracę i pomoc oraz prosimy o dalsze wsparcie w realizacji kolejnych zadań.

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik