Jesteś tutaj

Zebranie Sprawozdawcze DFK Rozmierka za 2017 rok

Zebranie Sprawozdawcze DFK Rozmierka za 2017 rok - przeprowadzone 4.03.2018
Zebranie otworzył Przewodniczący DFK Rozmierka Józef Suchan który serdecznie przywitał wszystkich członków obecnych na zebraniu oraz zaproszonych gości. Następnie odśpiewano hymn Śląska.
Na przewodniczącego zebrania zaproponował za zgodą – Pana Joachima Kaczmarczyk -którego kandydatura zastała przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zebrania Joachima Kaczmarczyk przedstawił porządek zebrania który został jednogłośnie przyjęty. Następnie Przewodniczący zebrania przedstawił propozycję składu komisji "Uchwał i wniosków" oraz "Protokolanta" w osobach Norbert Kusidło – przewodniczący oraz Maria Pakosz i Alfred Zimoń członkowie a na "Protokolanta zaproponowała Karinę Pandel Zatem zebrani poprzez głosowanie jednogłośnie zatwierdzili skład zaproponowanej komisji "Uchwał i wniosków" oraz protokolanta zebrania.
Następnie Przewodniczący koła Józef Suchan przedstawił sprawozdanie z działalności "Zarządu DFK - Rozmierka" za rok 2017. Kolejno sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik DFK – Agata Geisler a sprawozdanie "Komisji Rewizyjnej" przedstawił Ernest Gorgosz- przewodniczący. Następnie członek Zespół tanecznego" Silesia" Justyna Tarliński przedstawiła sprawozdanie z działalności i osiągnięć zespołu w 2017 roku.
Następnie Komisja Rewizyjna w składzie - Ernest Gorgosz - przewodniczący, Renata Krupa - członek oraz Teodor Simon – członek na podstawie przeprowadzonych w roku 2017 - 2 kontroli a także na podstawie przedstawionego sprawozdania z działalności Zarządu DFK - Rozmierka" za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego wystąpiła z wnioskiem o udzielenie obecnemu Zarządowi Koła absolutorium za działalność w 2017 roku
Następnie Przewodniczący koła przedstawił uczestnikom zebrania propozycję „Planu pracy Koła DFK na 2018 rok.
Po tych sprawozdaniach przystąpiono do dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz nad propozycjami "Planu pracy" Zarządu DFK na rok 2018 które przedstawił Przewodniczący Koła Józef Suchan.
W dyskusji wysoko oceniono pracę Zarządu i wykorzystanie środków w 2017 roku. Bardzo dobrze także oceniono działalność zespołu "Silesia"
Przedstawiono najbliższe zadania jakie stoją przed wszystkimi mieszkańcami wsi. W dyskusji również podjęto tematy związane z stanem dróg we wsi Rozmierka dyskutowano o historii powstania DFK - Rozmierka; postanowiono założyć Kronikę działalności DFK - Rozmierka w dalszej części dyskusja była na temat możliwości zorganizowania wycieczki autokarowej do Kamienia Śląskiego wraz z ćwiczeniami, zwiedzaniem zamku oraz spotkaniem z Alfonsem Nosolem(Biskupem) oraz wycieczki krajoznawczej statkiem po Odrze a także możliwości organizowania wycieczek rowerowych , zaproponowano tez współudział w zorganizowaniu festynu stawiania drzewka majowego( Maibaum) , Dożynek parafialnych, oraz wielu imprez a także pomocy w pracach na rzecz wsi .Dyskutowano na temat informowania członków DFK o wyjazdach do sanatorium, na wycieczki oraz o pomocy materialnej dla osób niemajętnych. W dyskusji brali udział między innymi: Zofia Habasz, , Karina Pandel, Teodor Simon, Jan Bytomski, Józef Suchan, Ernest Gorgosz, oraz Waldemar Gaida
Następnie wnioskowano na podstawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium - Wniosek został przegłosowany i jednogłośnie przez członków DFK przyjęty. Tak więc obecnemu Zarządowi Koła udzielono absolutorium za działalność w 2017 r.

Józef Suchan:

Mając na uwadze dobro wsi oraz naszej organizacji należy maksymalnie wykorzystać doświadczenie naszych działaczy oraz wciągnąć do naszej organizacji jak największą liczbę członków a w szczególności młodzież
Życzymy sobie jako zarząd aby ten rok jeszcze oraz kolejny rok przyniósł jeszcze lepsze rezultaty w naszych zamierzeniach oraz będziemy dążyć do jeszcze lepszej poprawy wszystkich tych działań które mają na celu dobro naszej wsi .
Na koniec chciałbym podziękować za dobrą współpracę wszystkim Organizacjom współdziałającym , Zarządowi DFK - Strzelce Op. Sołtysowi i Radzie Sołeckiej naszej Wsi, OSP, członkom naszego Zarządu jak i członkom naszej organizacji za udział w różnego rodzaju pracach na rzecz DFK jak i społeczności lokalnej.

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik