Jesteś tutaj

Dziś obchodzimy święto św. Walentego – patrona od chorób i osób zakochanych

Jak co roku w Grodzisku jest obchodzony odpust św. Walentego.
14 lutego do tej pod strzeleckiej wsi zjeżdżają tłumy nie na festyn albo zabawę.
A na odpust ku czci św. Walentego i jest to jedna z najważniejszych uroczystości w ciągu roku liturgicznego zarówno w Grodzisku jak i całej okolicy.
Święty Walenty był jednym z patronów, do którego się uciekała Europa podczas epidemii dżumy w VII wieku, a później w XV i XVI wieku jako patron osób chorych na padaczkę.
Szczególnie w Niemczech wstawiano się do św. Walentego, nazywając epilepsję – chorobą św. Walentego.

Najbardziej znanym ośrodkiem kultu św. Walentego w Polsce jest parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie, małym miasteczku koło Bydgoszczy.
W kościele znajdują się relikwie świętego od 1630 r. Inne relikwie znajdują się w Rudach Raciborskich. Do dziś w Polsce kult św. Walentego jest bardzo duży.
Od XV wieku na zachodzie Europy, później w Ameryce Północnej i krajach Wspólnoty Brytyjskiej św. Walenty występuje jako patron zakochanych i narzeczonych.
Młodzi zakochani ludzie wysyłają do siebie kartki zwane walentynkami i obdarowują się drobnymi upominkami. Święto zakochanych dotarło także do Polski.

Jak widać jedni świętują święto zakochanych, inni modlą się o zdrowie i wstawiennictwo do św. Walentego co roku w dniu 14 lutego.
Ikonografia chrześcijańska przedstawia św. Walentego przeważnie w szatach kapłańskich, czasem biskupich, gdy uzdrawia chłopca z padaczki, z mieczem w ręku i palmą, jako atrybutem męczeństwa. W Grodzisku obraz w kościele przedstawia św. Walentego w szatach kapłańskich koloru czerwonego, u jego stóp klęczy dziewczyna, zapewne zgodnie z legendą uzdrowienia córki Asteriusza, widać też leżącą palmę i miecz.
Kult św. Walentego w Grodzisku znany był w XVII wieku. Mimo braku obszerniejszych informacji w Grodzisku, dowodem kultu jest kielich mszalny z 1638 r., na którym jest umieszczone imię świętego oraz istniejący ołtarz poświęcony św. Walentemu w Grodzisku z końca XVII wieku.
Ożywienie kultu nastąpiło dopiero w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to w okolicznych wsiach panowała zaraza, ludzie przypomnieli się o św. Walentym.
Cholerę, jak mówią przekazy ustne, do okolicznych wiosek przywlekła kobieta o nazwisku Duda, która przemieszczała się po okolicznych wioskach.
W 1873 r. gdy ludzie masowo umierali, gorliwie modlili się do św. Walentego o ustanie zarazy i zachowanie ich przy życiu.
W tym czasie zmarłych chowano na cmentarzu, a gdy zabrakło miejsca zmarłych z parafii chowano w lesie kadłubskim na wzgórzu.
Pochowano tu 21 mieszkańców z Kadłuba i 2 z Boryczy. Zmarłe ofiary zarazy grzebał w prostych trumnach Michael Kalka.
Dziś w tym miejscu jest krzyż i obelisk pamiątkowy. Miejsce jest otoczone wielkim szacunkiem i traktowane jako cmentarz, który nazwano „Choleraberg”.
Po pewnym czasie cholera ustała i od tego czasu do dziś w parafii Grodzisko co roku obchodzony jest bardzo uroczyście odpust św. Walentego.
Wierni z Kadłuba po ustaniu zarazy pod koniec XIX wieku ufundowali lub odnowili piękny obraz z wizerunkiem św. Walentego w stroju biskupim.
Obecnie ten obraz znajduje się w kościele w Grodzisku w prawym bocznym ołtarzu w nawie głównej.

Innym miejscem spoczynku zmarłych na cholerę jest Pasternik w Rozmierce, gdzie w 1831 r. pogrzebano wiele osób z Rozmierki i okolicy.
Dzisiaj w tym miejscu jest ustawiony krzyż.Więcej pod linkiem: http://www.rozmierka.eu/krzyz-na-pasterniku-z-1831-roku
Parafianie z Kadłuba też obchodzą święto Walentego w swojej parafii.
W dniu 14 lutego każdego roku do kościoła przychodzi wielu wiernych i mieszkańców okolicznych miejscowości modlić się o zdrowie i wstawiennictwo do świętego.
Od końca XIX wieku dzień 14 lutego jest prawdziwym świętem w Grodzisku i całej okolicy.
W tym dniu do Grodziska przybywali i przybywają na odpust św. Walentego wierni z okolicznych miejscowości, jak też z całej Opolszczyzny, Górnego Śląska i zagranicy.
Parafianie i wierni z Grodziska nie tylko w uroczystym dniu 14 lutego każdego roku pamiętają o św. Walentym.
Liczne są intencje mszalne do św. Walentego o wstawiennictwo za zdrowie w rodzinie. Dowodem są także zanoszone do świętego litanie, modlitwy i pieśni ku jego czci.
Poniżej umieszczono kilka chwalebnych modlitw i pieśni:
Modlitwa na uroczystość św. Walentego.
O święty biskupie i męczenniku Walenty, którego pamiątkę Kościół dziś obchodzi, z nabożną miłością pozdrawiam Cię i cieszę się dzisiaj nad chwałą, której Ty w wiecznym mieszkaniu niebieskiego raju doznajesz.
Dzień dzisiejszy przypomina mi szczególnie Twoje święte życie, jakie na tym świecie prowadziłeś,
Twoje wielkie cnoty, jakimi przed ludźmi jaśniałeś, które i ja według możności naśladować pragnę.
Gorliwie usiłowałeś światło wiary pomiędzy poganami rozszerzać i niedowiarstwo wszędzie wygubić!
Byłeś miłosierny i dobroczynny względem ubogich i mile przyjąłeś chorych i utrapionych do siebie.
Na większą nagrodę w niebie dał Ci Bóg na koniec stać się godnym, abyś na chwałę imienia Chrystusowego przelał swoją krew, a poprzez koronę męczeńską wiecznej chwały dostąpił.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwa oddania się pod opiekę św. Walentego.
O święty Walenty, cieszę się serdecznie nad radością i chwałą, której Ty teraz w niebie doznajesz, jako też i nad sławą, którą Tobie na ziemi wyświadczamy.
Polecam Tobie wszystkie moje potrzeby duchowe i cielesne, abyś je Bogu Wszechmogącemu przedstawić raczył.
Osobliwie zaś polecam Tobie moją biedną duszę w godzinie śmierci mojej, abyś ją ze świętym Aniołem Stróżem i innymi świętymi Opiekunami prowadzić i ją w niebie przedstawić raczył. Amen.
Modlitwa do św. Walentego.
Błogosławiony i Bogu bardzo miły Walenty Święty, wielka była wiara Twoja, przy krwawym męczeństwie Twoim: chciej przyczynić się za nami do Pana Boga naszego, abyśmy za osobliwą Twoją pomocą, od choroby wielkiej i ciężkich paroksyzmów wolnymi byli: uproś nam czerstwe zdrowie, w służbie Boskiej mocne siły.
O Pasterzu czuły i chwalebny Męczenniku, wejrzyj na uciski nasze, a świętymi modlitwami Twojmi złość grzechową wykorzeń z nas, napełnij cnotami, abyśmy godne oblicza Boskiego owoce wydali, a potem największej choroby, to jest wiecznego potępienia uszedłszy, do niebieskiego się Dziedzictwa dostali. Amen.
Pieśń do św. Walentego.
1. Krwią i męczeństwem wiary Chrystusowej
bronisz, nauczasz: Astyreuszowej
wzrok wyjednałeś córce tyrańskiej,
całyś dom wyrwał z paszczy szatańskiej.
Refren;
Święty Walenty przezacny kapłanie,
sławo i ozdobo, którzy są w twym stanie.
Tyś urodzony ze krwi królewskiej,
szukałeś jednak chwały niebieskiej.
2. Od Klaudyusza zostałeś pojmany.
Na ciele swoim srodze skatowany:
Że niebo, zdrowie niewiernym dajesz,
Za to ofiarą nieba się stajesz.
Refren;?.
3. Nic się nie lęka bałwochwalców złości,
katów, tyranów srogiej zajadłości;
kijami jest bity Walenty święty,
od nieprzyjaciół wiary jest ścięty.
Refren;?.
Litania do św. Walentego.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nasz, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nada nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święty Walenty, kapłanie i męczenniku, módl się nad nami.
Gorliwy wyznawco Chrystusa, módl się nad nami.
Nieustraszony głosicielu Słowa Bożego, módl się nad nami.
Mężny pasterzu owczarni Chrystusowej, módl się nad nami.
Zwierciadło Chrystusowego kapłaństwa, módl się nad nami.
Szafarzu Miłosierdzia Bożego, módl się nad nami.
Orędowniku pewny u Boga, módl się nad nami.
Przykładzie Miłosierdzia Bożego, módl się nad nami.
Ojcze ubogich i sierot, módl się nad nami.
Nadziejo strapionych, módl się nad nami.
Lekarzu chorych, módl się nad nami.
Ratunku w wielkiej chorobie, módl się nad nami.
Podający rękę niewidomych, módl się nad nami.
Wypraszający zdrowie duszy i ciała, módl się nad nami.
Opiekunie młodzieży, módl się nad nami.
Patronie narzeczonych, módl się nad nami.
Obrońco rodzicielstwa, módl się nad nami.
Stróżu szczęścia rodzinnego, módl się nad nami.
Nauczycielu pokornego poddania się woli Bożej, módl się nad nami.
Przewodniku wśród doświadczeń życia, módl się nad nami.
Wzorze poświęcenia się dla Boga, módl się nad nami.
Towarzyszu podróżujących, módl się nad nami.
Podporo upadających, módl się nad nami.
Ostojo w niebezpieczeństwach, módl się nad nami.
Obrońco w niebezpieczeństwach, módl się nad nami.
Obrońco w godzinie śmierci, módl się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.
Módl się za nami święty Walenty.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś chwałą niebieską obdarzył świętego Walentego, kapłana i męczennika, udziel nam za jego wstawiennictwem zdrowia duszy i ciała, byśmy czystym sercem i w pełni sił służyć Ci mogli, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Opracował: Piotr Smykała

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik